Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (danych osobowych Pana/Pani dziecka) jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej z siedzibą w Niedrzwicy Dużej kod pocztowy 24-220 przy ul. Lubelskiej 10, wpisana do rejestru instytucji kultury pod numerem 2 prowadzonym przez Gminę Niedrzwica Duża (dalej także jako „Administrator”). Wskazany adres jest jednocześnie adresem Administratora dla kontaktu, kontakt możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną (e-mail) pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Marcin Pastuszak, tel. 81 517 51 59, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Celem przetwarzania przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych (danych osobowych Pani/Pana dziecka) jest uczestnictwo w działaniach kulturalno-edukacyjnych zgodnych z aktualną ofertą Administratora. Jednocześnie, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (danych osobowych Pani/Pana dziecka) konieczne jest dla ochrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz wypełnienia obowiązków dokumentacyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (danych osobowych Pani/Pana dziecka) jest przepis art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, jako działanie niezbędne do realizacji działań statutowych Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej. Dodatkowo, przetwarzanie Pani/Pana danych (danych osobowych Pani/Pana dziecka) znajduje swoje uzasadnienie w art. 6 ust. 1 lit f) RODO jako niezbędne do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, jakim jest ochrona przed ewentualnymi roszczeniami, czy też możliwość obrony praw Administratora w postępowaniu dotyczącym zobowiązań publicznoprawnych.

Pani/Pana dane osobowe (dane osobowe Pani/Pana dziecka) mogą zostać przekazane podmiotom wspierającym prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej przez Administratora z zakresu: prowadzenia działalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej, usług kurierskich/pocztowych, obsługi administracyjnej (informatycznej, księgowej, biurowej, prawnej, pocztowej). Ponadto Pani/Pana dane osobowe (dane osobowe Pani/Pana dziecka) mogą być też ujawnione organom administracji publicznej, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania lub innym osobom i instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora z mocy powszechnie obowiązującym przepisów.

Pani/Pana dane osobowe (dane osobowe Pani/Pana dziecka) mogą być przechowywane przez Administratora przez maksymalny okres 5 lat od chwili zakończenia Pani/Pana uczestnictwa (uczestnictwa Pani/Pana dziecka) w działaniach kulturalnych i edukacyjnych prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej.

Na mocy obowiązujących przepisów jest Pani/Pan uprawniona do:

  1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby (danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka),

  2. sprostowania tychże danych,

  3. ich usunięcia,

  4. ograniczenia przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych (danych osobowych Pani/Pana dziecka),

  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz 6) przenoszenia danych – na zasadach, w zakresie oraz w sytuacjach określonych w art. 15 – 22 RODO.

W sytuacji, w której uważa Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (danych osobowych Pani/Pana dziecka) odbywa się z naruszeniem przepisów RODO lub innych aktów prawnych, jest Pani/Pan uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej organem właściwym w zakresie spraw dotyczących danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie przez Panią/Pana swych danych osobowych (danych osobowych swojego dziecka) jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem rozpoczęcia udziału w działaniach edukacyjnych i kulturalnych prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej

Pani/Pana dane osobowe (dane osobowe Pani/Pana dziecka) nie będą służyć przetwarzaniu w celu wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Administratora w odniesieniu do Pani/Pana osoby, w tym także profilowania.